Nedanstående villkor gäller om inget annat har avtalats mellan Ljud & Ljus Control AB och hyrestagaren.

1. Hyreskostnaden för hyresobjekten anges i gällande prislista. Alla priser anges exkl. moms. Ljud & Ljus Control AB förbehåller sig rätten till prisändringar utan föregående avisering.

2. Alla hyresobjekt levereras fritt vårt lager eller annan särskilt angiven plats. Hyresobjekten skall på kundens risk och bekostnad återlämnas då hyrestiden är slut.

3. Hyrestiden räknas from den dag då hyresobjektet levererats av oss, eller from det datum som hyresobjektet hålles tillgängligt, tom den dag då detta har återlämnats. Andra hyrestider kan komma i fråga endast vid särskild överenskommelse minst tre (3) dagar före första hyresdag.

4. Vid avbeställning av bokad utrustning samt, senare än två (2) dagar före avhämtnings eller leveransdag, utgår en grundhyra om dygnskostnad gånger 0.5. Andra avbeställningsvilkor kan komma att gälla, endast efter överenskommelse mellan Ljud & Ljus Control AB och kunden.

5. Därest vi så påfodrar skall kund såsom säkerhet för sina åtaganden lämna bankgaranti på hyresbeloppet. Förskottsbetalning på hyra kan även förekomma.

6. Hyresobjektet och annan materiel skall vårdas väl av kunden, som är skyldig att iaktta föreskrifter och instruktioner från Ljud & Ljus Control AB:s personal före och under användandet. Vid återlämnandet skall hyresobjektet vara i samma skick som det emottogs av kunden, undantaget är dock normalt slitage.

7. Vid bristanderättig betalning medger hyrestagaren Ljud & Ljus Control AB genast återta hyresobjektet, samt om hyrestagaren skulle brista i handhavandet av hyresobjektet och ej vidta rättelse after anmärkning.

8. Hyrestagaren är skyldig att lämna uthyraren tillträde till plats där hyresobjektet används eller förvaras.

9. Ljud & Ljus Control AB äger rätt att omedelbart uppsäga detta avtal om hyrestagaren icke erlägger hyran på sätt som överenskommits, hyresobjektet ej brukas på därför avsätt sett eller eljest vanvårdas eller utsättes för onormala påfrestningar, hyrestagaren försätts i konkurs, inställer betalningarna eller träder i likvidation. Samtliga kostnader och förluster för Ljud & Ljus Control AB i samband med hyresobjektets återtagande pga. vad som ovan angivits skall betalas av hyrestagaren.

10. Hyrestagaren ansvarar exklusivt och utan undantag för under hyrestiden uppkommen skada och därav föranledda reparationskostnader eller följdskador, i den mån dessa icke är att hänföra till normalt slitage. Ljud & Ljus Control AB friskriver sig från varje form av ansvar, oberoende av försumlighet, för indirekta skador så som strömavbrott, utebliven vinst, personskador m.m. Kunden ansvarar för att meddela alla ev. fel som uppkommit på hyrd utrusning under hyrestiden.

11. Förlorade hyresobjekt och hyresmaterial debiteras till nyanskaffningsvärde.

12. Hyresobjekt får inte utan uthyrarens godkännande brukas av annan än hyrestagaren, och hyrestagaren äger icke rätt till att överlåta detta avtal till annan utan Ljud & Ljus Control AB:s skriftliga samtycke, Uthyrarens skyltar och märkning får ej övertäckas eller borttagas.

13. Upphör hyresavtalet enligt överenskommelse mellan parterna före hyrestidens utgång äger hyrestagaren icke rätt till hyresreduktion.

14. Det ankommer på hyrestagaren att föranstalta om och betala erforderliga försäkringar av hyresobjektet under hyrestiden, att informera sig om gällande lagar och föreskrifter, och ansöka erforderliga tillstånd för nyttjandet av utrustningen, ex SSI FS 1993:1 Föreskrifter om laser.

15. Hyrestagarens skadeståndsskyldighet enl. ovan är inte i något avseende begränsat utan svarar vederbörande sålunda för varje skada inkl utebliven vinst, följdskador eller liknande.

16. Under förutsättning att fel verkligen föreligger på hyresobjektet och detta inte beror på omständigheter för vilka Ljud & Ljus Control AB icke svarar, åtar sig Ljud & Ljus Control AB att vederlagsfritt svara för erforderlig service inom 060-området. Eventuell service utanför detta område debiteras enligt gällande prislista.